27.07.2012

СМИ о нас

2018 год:

http://tv-soyuz.ru/peredachi/soyuz-onlayn-blagotvoritelnyy-fond-diakoniya-chast-1 

http://tv-soyuz.ru/…/soyuz-onlayn-blagotvoritelnyy-fond-dia…

http://tv-soyuz.ru/…/soyuz-onlayn-blagotvoritelnyy-fond-dia…

http://tv-soyuz.ru/…/soyuz-onlayn-blagotvoritelnyy-fond-dia…

http://tv-soyuz.ru/…/soyuz-onlayn-blagotvoritelnyy-fond-dia…

http://tv-soyuz.ru/…/soyuz-onlayn-blagotvoritelnyy-fond-dia…

http://tv-soyuz.ru/…/soyuz-onlayn-blagotvoritelnyy-fond-dia…

http://tv-soyuz.ru/…/soyuz-onlayn-blagotvoritelnyy-fond-dia…

http://tv-soyuz.ru/…/soyuz-onlayn-blagotvoritelnyy-fond-dia…

http://tv-soyuz.ru/…/soyuz-onlayn-blagotvoritelnyy-fond-dia…

2017 год:

2016 год:

2015 год:

2014 год: